داروهای ضد رماتیسم و نقرس

نكته خيلي مهم :   ذكر  مورد استعمال داروهاي گياهي تنها بر اساس وظيفه اطلاع رساني اين سايت  ميباشد و به هيچ عنوان به معناي تجويز يا تكذيب مورد درماني ذكر شده نمي باشد . منبع : پایگاه اطلاع رسانی پزشکان ایران . 

نسخه شماره 1-   داروی ضد دردهای روماتیسمی                        دارو :  سیر  Allium sativum  

 مقدر مصرف : 2  تا 4 گرم  

  طرز تهیه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد روزی سه بار همراه غذا میل کنید . 

نسخه شماره 2-   دارو جهت رفع عوارض روماتیسمی                        دارو :  پیاز Allium cepa  

 مقدر مصرف : 40 تا 80 گرم  

  طرز تهیه  :  مقدر فوق را  روزی سه بار همراه غذا میل کنید . 

نسخه شماره 3-   دارو ی ضد دردهای مفصلی حاد ومزمن  دارو :  پوست یا برگ گیاه بید  ( Salix specied)  

مقدر مصرف :3 تا 6  گرم  

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . 

 

نسخه شماره 4-    داروی ضد دردهای روماتیسمی 

                      دارو :  اکلیل الملک ( ناخنک )   ( Melilotus officinalis)  

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم  

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . 

نسخه شماره 5-    داروی ضد دردهای روماتیسمی 

                      دارو :  مرغ ( شیندان )   ( Agropyrum repence)  

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم  

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . 

نسخه شماره 6-       داروی ضد دردهای روماتیسمی 

                   دارو :  برگ و پوست ساقه گیاه زبان گنجشک ( Fraxinus excelsior)  

مقدر مصرف : 3 تا 6  گرم  

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . 

نسخه شماره 7-   داروی ضد دردهای روماتیسمی و نقرسی  

                       دارو :  دانه های خردل سیاه و سفید  ( Brassica nigra and alba)  

طرز تهیه و مصرف : از خارج به شکل ضماد و مشمع و محلولهای مالیدنی مصرف کنید . 

نسخه شماره 8-   داروی ضد دردهای روماتیسمی 

                       دارو :  پوست و جوانه های سپیدر ( Populus nigar)  

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم  

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . 

نسخه شماره 9-  داروی ضد دردهای روماتیسمی 

                        دارو : تمام گیاه بابونه اصلی ( Matricaria chamomilla)  

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم  

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . 

نسخه شماره 10-داروی ضد دردهای روماتیسمی 

                          دارو : شاه بلوط هندی  ( Aesculus hippocastanum )  

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم  

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . 

نسخه شماره 11- داروی ضد دردهای روماتیسمی                     دارو : برگ  و میوه برگ بو ( Laurus nobilis)  

مقدر مصرف :  3 تا 6  گرم  

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . 

نسخه شماره 12- داروی ضد دردهای روماتیسمی        دارو : ریشه و روغن کرچک ( Ricinus communis )  

مقدر مصرف :  2 تا 4  گرم  

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . 

جهت استفاده از روغن کرچک به مقدر کافی از آن روزی چند بار به موضع دردناک مالیده شود . 

نسخه شماره 13-  داروی ضد دردهای روماتیسمی 

                        دارو : تمام گیاه ترشک اسفناجی  ( Rumex patientia )  

مقدر مصرف :  2 تا 4 گرم  

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . 

نسخه شماره 14- داروی ضد دردهای روماتیسمی     دارو : پوست گیاه نارون قرمز  ( Ulmus campestris )  

مقدر مصرف :  2 تا 4 گرم  

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . 

نسخه شماره 15-  داروی ضد دردهای روماتیسمی 

                        دارو : برگ یا چوب یا پوست ساقه غان ( قان ، توس )   ( Betula alba )  

مقدر مصرف :  2 تا 4 گرم  

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . 

نسخه شماره 16- داروی ضد دردهای روماتیسمی 

                      دارو : تمام گیاه گلدار اکلیل کوهی ( Rosmarinus officinalis )  

مقدر مصرف :  2 تا 4 گرم  

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . 

نسخه شماره7 1-داروی ضد نقرس                       دارو : پیاز و دانه سورنجان ( Colchicum luteum)  

مقدر مصرف :  2 تا 4 گرم  

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . 

سخه شماره 18-داروی ضد نقرس                       دارو : تره ( Allium porrum )  

مقدر مصرف :  2 تا 4 گرم  

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . 

نسخه شماره19-داروی ضد نقرس                       دارو : پوست بید  ( Salix species )  

مقدر مصرف :  2 تا 4 گرم  

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . 

نسخه شماره 21-داروی ضد نقرس                       دارو : ریشه بابا آدم    ( Arctium lappa  L  )  

مقدر مصرف :  2 تا 4 گرم  

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . 

نسخه شماره 22-داروی ضد نقرس                دارو : ریشه گل قاصد ( قاصدک )  (  Taraxacum officinalis )  

مقدر مصرف :  2 تا 4 گرم  

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . 

نسخه شماره 23-داروی ضد نقرس                       دارو : تمام گیاه پونه ( Mentha pulegium )  

مقدر مصرف :  1 تا 2 گرم  

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان بعد از غذا  میل کنید . 

توجه : این دارو کمی سمی است و فقط توسط پزشک تجزیه می شود . 

نسخه شماره24-داروی ضد نقرس                       دارو : دانه سبوس برنج  ( Oriza sativa  )  

مقدر مصرف :  2 تا 4 گرم  

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان  بعد از غذا میل کنید . 

نسخه شماره 25-داروی ضد نقرس      دارو : برگ و پوست ساقه گیاه زبان گنجشک ( Fraxinus excelsior )  

مقدر مصرف :  3 تا 6 گرم  

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان  بعد از غذا میل کنید . 

نسخه شماره 26-داروی ضد نقرس                       دارو : پوست دانه لوبیا ( Phasaeolus vulgaris )  

مقدر مصرف :  7 تا 25 گرم  در روز  

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان  بعد از غذا میل کنید . 

نسخه شماره 27-داروی ضد نقرس                       دارو : تمام گیاه مامیران ( Chelidonium majus )  

مقدر مصرف :  2 تا 4 گرم   

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان  بعد از غذا میل کنید . 

نسخه شماره 28- داروی ضد نقرس        دارو : میوه کاکنج ( عروسک پشت پدره )  ( Physalis alkekengi)  

مقدر مصرف :  5 تا 10 عدد  

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان  بعد از غذا میل کنید . 

نسخه شماره 29-داروی ضد نقرس 

                       دارو : ریزم یا تمام گیاه همیشه بهار کوهی ( تنباکوی کوهی )   ( Arnica montana )  

طرز تهیه و استعمال : بصورت مرهم به مقدر 0/4 گرم به همراه بادام تلخ کوبیده شده بر روی پارچه مالیده و در محل درد قرار دهید این عمل هر روز انجام شود . 

نسخه شماره30 –داروی ضد نقرس                       دارو : برگ بادرنجبويه ( Melissa officinalis )  

مقدر مصرف :  2 تا  4 گرم  

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان  بعد از غذا میل کنید . 

نسخه شماره 31-داروی ضد نقرس       دارو : برگ یا چوب پوسته ساقه غان ( قان ، توس )  ( Betula alba)  

مقدر مصرف :  4 تا 8 گرم  

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان  بعد از غذا میل کنید  

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: